ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

.ПРОЕКТ!
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
(обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г., Решение № 2 от 2014 г. на Конституционния съд на РБ от 2014 г. - бр. 14 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г., бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г., бр. 13, 42, 58, 62, 97 и 105 от 2016 г., бр. 58 и 63 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 12 се създава ал. 9:
„(9) За целите на административното сътрудничество и обмена на информация по глава шестнадесета, раздели ІІІа, IV, V и VI, органът по приходите освен правомощията по ал. 1:
1. има право на достъп до информацията, документите и данните, събирани по реда на глава втора и съхранявани по реда на глава трета, раздел І от Закона за мерките срещу изпирането на пари, включително информацията, документите и данните за отделните сделки и операции;
2. има право на достъп до информацията, механизмите и процедурите за прилаганите мерки за комплексна проверка по реда на глава втора от Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и до вътрешните правила, политики и процедури за контрол и предотвратяване изпирането на пари по глава осма, раздел I от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
3. има право на достъп до информацията и данните за действителните собственици, с които разполагат лицата по чл. 61, ал. 1 и чл. 62, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и до информацията и данните по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, вписани в Търговския регистър и в регистър БУЛСТАТ.“
§ 2. В чл. 77, ал. 1 думите „заличаване на едноличен търговец от търговския регистър, при“ се заличават.
§ 3. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 11 се изменя така:
„(11) За целите на комплексното административно обслужване компетентните органи и други правоимащи лица изискват и получават служебно по електронен път от Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“ и общините информация за наличие или липса на задължения на лицата с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.“
2. Създава се ал. 12:
„(12) Редът за изискване и предоставяне на информацията по ал. 11 се определя от:
1. общинския съвет - за информацията, обменяна от общините;
2. изпълнителния директор на Националната агенция за приходите - за информацията, обменяна от агенцията;
2
3. директора на Агенция „Митници“ - за информацията, обменяна от агенцията.“
§ 4. В чл. 142н се правят следните изменения:
1. В ал. 6 думите „декларация или документи“ се заменят с думите „нова декларация или обяснения и документи“.
2. В ал. 8 думите „декларация или документи“ се заменят с думите „нова декларация или обяснения и документи“.
§ 5. В чл. 143, ал. 4 след думите „може да поиска“ се добавя „от застрахователя да разкрие застрахователна тайна по смисъла на чл. 149, ал. 1 от Кодекса за застраховането и“, а думите „застрахователна тайна по смисъла на чл. 149, ал. 1 от Кодекса за застраховането“ се заличават.
§ 6. В чл. 143е, ал. 6 след думите „може да поиска“ се добавя „от застрахователя да разкрие застрахователна тайна по смисъла на чл. 149, ал. 1 от Кодекса за застраховането и“.
§ 7. В § 1 от допълнителните разпоредби в т. 32 накрая се добавят думите „Трансферни цени са цените, по които дадено предприятие прехвърля или предоставя активи, права, стоки или услуги на свързани предприятия“.
§ 8. В § 2б от допълнителните разпоредби след думите „(ОВ, L 332/1 от 18 декември 2015 г.)“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а накрая се добавя „и на Директива (ЕС) 2016/2258 на Съвета от 6 декември 2016 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на достъпа на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари (ОВ, L 342/1 от 16 декември 2016 г.)“.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 9. В § 60 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДВ, бр. 63 от 2017 г.) думите „и реда за изискване и предоставяне на информация по чл. 87, ал. 11“ се заличават.
§10. В § 62 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДВ, бр. 63 от 2017 г.) се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до края на 2016 г.“ се заменят с думите „по-късно през тази година“.
2. В ал. 2 думите „до края на 2016 г.“ се заменят с думите „по-късно през тази година“.
3. В ал. 3 думите „до края на 2016 г.“ се заменят с думите „по-късно през тази година“.
4. В ал. 4 думите „до края на 2016 г.“ се заменят с думите „по-късно през тази година“.
§ 11. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и
3
105 от 2014 г., бр. 30, 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г., бр. 9, 58 и 63 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 24а, ал. 6:
а) в т. 1 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в Търговския регистър“;
б) точка 4 се отменя.
2. В чл. 48, ал. 2:
а) точка 5 се отменя;
б) в т. 16 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в Търговския регистър“.
3. В чл. 57б, ал. 6:
а) точка 4 се отменя;
б) в т. 5 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в Търговския регистър“.
4. В чл. 57в, ал. 2:
а) точка 12 се отменя;
б) в т. 13 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в Търговския регистър“.
5. В чл. 58а, ал.2:
а) точка 12 се отменя;
б) в т. 13 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в Търговския регистър“.
6. В чл. 58г, ал. 2:
а) точка 5 се отменя;
б) в т. 7 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в Търговския регистър“.
§ 12. В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5 от 2012 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 30 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г., бр. 24, 30, 61 и 101 от 2013 г., бр. 105 от 2014 г., бр. 14, 35, 37, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 43, 74, 80 и 97 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 60, ал. 6 се изменя така:
„(6) Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с:
1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и:
4
а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а, или
б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или
2. представяне на издаден или заверен от общината документ.“
2. В чл. 115:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава ал. 2:
„(2) За целите на комплексното административно обслужване компетентните органи и други правоимащи лица изискват и получават служебно по електронен път от общините информация за наличие или липса на задължения на лицата с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения. В този случай не се заплаща такса и се прилага чл. 87, ал. 11 и 12 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
§ 13. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 35, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75 и 97 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 92, ал. 4 се изменя така:
„(4) Годишна данъчна декларация по образец и годишен отчет за дейността не подават данъчнозадължените лица, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.“
2. В чл. 209, ал. 2, т. 5, буква „а“ се създава изречение второ:
„Справка за съдимост на лицата се издава за служебна цел на Министерството на финансите от бюрата за съдимост по месторождение на лицето, за което се иска справката.“
§ 14. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г., изм. и доп., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г., Решение № 7 на Конституционния съд на РБ от 2007 г. - бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74, 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58, бр. 60, 74, 88, 95 и 97 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 74 се правят следните изменения:
а) в ал. 2 т. 3 се отменя;
б) в ал. 3 т. 6 се отменя.
2. В чл. 75 се правят следните изменения:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Правото по ал. 1 се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като документът по чл. 71 за наличните активи, получените услуги и съответстващият им данък, се отразяват в дневника за покупките за съответния данъчен период.“;
б) алинея 3 се отменя.
5
3. В чл. 76, ал. 2 т. 4 се отменя.
4. В чл. 77 се правят следните изменения:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Правото на приспадане по ал. 1 се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като протокол-описа по чл. 77, ал. 4 от правилника за прилагане на закона се отразява в дневника за покупките за съответния данъчен период за наличните активи и съответстващия им данък. За закупените или придобитите по друг начин или внесените активи по смисъла на Закона за счетоводството, след датата на дерегистрация на лицето се отразява документът по чл. 71 за наличните към датата на последващата му регистрация активи и съответстващия им данък.“;
б) алинея 3 се отменя.
5. В чл. 100 се създава ал. 5:
„(5) Правото по ал. 1 и 2 може да се предяви пред Агенцията по вписванията при първоначалното заявяване за вписване на лицето по реда на глава втора от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.“
6. В чл. 101 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1 накрая се добавя „или на основание чл. 100, ал. 5 предявява право за регистрация по избор пред Агенцията по вписванията“;
б) в ал. 2 се създава т. 6:
„6. от адвокат, изрично упълномощен за това от лицата по т. 1, 2, 3 и 4 с писмено пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата.“;
в) в ал. 4 се създава изречение трето: „В случаите на чл. 100, ал. 5 при първоначално вписване в Агенцията по вписванията лицето не прилага справка за облагаем оборот.“;
г) алинея 6 се изменя така:
„(6) Органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация в срок 7 дни, а когато е изискал обезпечението по чл. 176а – в срок 30 дни, от подаване на заявлението или от получаване на информацията за вписването и за упражнено право по чл. 100, ал. 5 в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите от Агенцията по вписванията.“
7. В чл. 103 ал. 2 се отменя.
8. В чл. 132 ал. 4 се отменя.
9. В чл. 132а ал. 4 се отменя.
§ 15. В Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 95 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 74, 95 и 97 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 38 ал. 9 се изменя така: „(9) Алинеи 1-8 не се прилагат за бюджетни предприятия, еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период.“ 2. В § 1, т. 30 от допълнителните разпоредби думите „За целите на чл. 17, ал. 2 и чл. 37, ал. 2“ се заличават.
6
§ 16. В Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 84 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 25 и 77 от 2011 г., бр. 14 от 2014 г., бр. 63 от 2017 г.) в чл. 30, ал. 5 думите „от Националната агенция за приходите“ се заличават.
§ 17. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, бр. 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 12 и 102 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр. 58 и 63 от 2017 г.) в чл. 21в, ал. 6 думите „от Националната агенция за приходите“ се заличават.
§ 18. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, бр. 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, бр. 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 13 и 63 от 2017 г.) в чл. 167, ал. 3 думите „от Националната агенция за приходите“ се заличават.
§ 19. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2003 г., бр. 70, 87, 99 и бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51, 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 54 и 77 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 26 от 2014 г., бр. 14 и 56 от 2015 г., бр. 28, 44 и 88 от 2016 г., бр. 58 и 63 от 2017 г.) в чл. 37о, ал. 4 думите „от Националната агенция за приходите“ се заличават.
§ 20. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56, 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22, 23, 29, 59 и 98 от 2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 83 и 102 от 2012 г., бр. 52, 68 и 109 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 42 и 58 от 2016 г., бр. 58 и 63 от 2017 г.) в чл. 32а, ал. 3 думите „от Националната агенция за приходите“ се заличават.
§ 21. В Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 12 и бр. 14 от 2015 г., бр. 19, 28, 31 и 101 от 2016 г., бр. 58 и 63 от 2017 г.) в чл. 37, ал. 3 думите „от Националната агенция за приходите“ се заличават.
§ 22. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд на РБ от 1999 г. - бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г.,
7
бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15, 17 и 27 от 2013 г.; Решение № 8 на Конституционния съд на РБ от 2013 г. - бр. 91 от 2013 г.; изм., бр. 109 от 2013 г., бр. 19 и 107 от 2014 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 46, бр. 61, 98 и 103 от 2016 г., бр. 8 и 63 от 2017 г.) в чл. 111, ал. 4 думите „от Националната агенция за приходите“ се заличават.
§ 23. В Закона за частната охранителна дейност (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 35, 59, и 73 от 2010 г., бр. 43 от 2011 г., изм., бр. 44 от 2012 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 48 от 2016 г., бр. 63 от 2017 г.) в чл. 15, ал. 7 думите „от Националната агенция за приходите“ се заличават.
§ 24. В Закона за камарата на строителите (обн., ДВ, бр. 108 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 19, 35 и 92 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 83 от 2013 г., бр. 13 и 63 от 2017 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 17, ал. 4 думите „от Националната агенция за приходите“ се заличават.
2. В чл. 20, ал. 3 думите „от Националната агенция за приходите“ се заличават
§ 25. Във Валутния закон (обн., ДВ, бр. 83 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2002 г., бр. 60 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 43, 54 и 59 от 2006 г., бр. 24 от 2009 г., бр. 16, 23 и 96 от 2011 г., бр. 59 от 2016 г. и бр. 63 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 2 се създава изречение второ:
“Справка за съдимост на лицата се издава за служебна цел на Националната агенция за приходите от бюрата за съдимост по месторождение на лицето, за което се иска справката“.
2. В чл. 11а, ал. 2 думите „от Националната агенция за приходите“ се заличават.
§ 26. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 102 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 62, 95 и 103 от 2016 г. и бр. 8, 62 и 63 от 2017 г.) в чл. 150, ал. 1, т. 8 след думите „чл. 142б, ал. 1“ се добавя „чл. 143е“.
§ 27. Разпоредбата на чл. 92, ал. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане се прилага и за годишната данъчна декларация за 2017 г.
§ 28. Опис по чл. 74 или 76 от Закона за данък върху добавената стойност не се подава, когато описът не е подаден до влизането в сила на този закон и срокът за подаването му изтича след тази дата. Правото на данъчен кредит по чл. 74, ал. 1 и 76, ал. 1 в тези случаи се упражнява по реда предвиден в този закон.
§ 29. Общинските съвети, изпълнителният директор на Националната агенция за приходите и директорът на Агенция „Митници“ определят реда за изискване и предоставяне на информацията по чл. 87, ал. 11 в срок до влизането в сила на този закон.
§ 30. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на § 14, т. 5 и 6, които влизат в сила при осигурена техническа възможност за реализация от Агенцията повписванията и Националната агенция за приходите, но не по-късно от 31 декември 2018 г.
(2) В срок до влизането в сила на този закон подзаконовите нормативни актове, които съдържат задължение за представяне на удостоверение за наличие или липса на задължения от лицата, се привеждат в съответствие с него.

(02) 943 32 24
0888 373 182
0888 147 555
office@lucheva.com
skl.finance@lucheva.com
София 1505
ул. Оборище № 88,
ет. 3, ап. 8