ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г.

Доброволно здравно осигуряване е осигуряванетопо глава трета от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), както и дейността по доброволно здравно застраховане, осъществявана съгласно законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, от институция, която извършва дейност по доброволно (допълнително) здравно застраховане - медицинска застраховка. Според цитираната по-горе дефиниция доброволно здравно осигуряване е осигуряването по глава трета от ЗЗО. Видно от разпоредбата на чл. 82, ал. 1 от глава трета от ЗЗО, доброволното здравно осигуряване се извършва въз основа на договор за медицинска застраховка по смисъла на чл. 222а от КЗ чрез договори между застрахователите и застрахованите лица. Съобразно чл. 83, ал. 1 от ЗЗО дейност по доброволно здравно осигуряване осъществяват застрахователните акционерни дружества, лицензирани по видовете застраховки по т. 2 или по т. 1 и 2 от раздел ІІ, буква "А" на приложение № 1 към КЗ. Застраховки по т. 1 и 2 от раздел ІІ, буква "А" на приложение № 1 към КЗ са: Злополука (включително производствени злополуки и професионални заболявания) и заболяване.

(02) 943 32 24
0888 373 182
0888 147 555
office@lucheva.com
skl.finance@lucheva.com
София 1505
ул. Оборище № 88,
ет. 3, ап. 8