Съобщение на НАП

От 1 януари временно ще бъдат недостъпни част от онлайн услугите за подаване на данни и документи от задължените лица.Между 01 и 08 януари е възможно да бъде забавено получаването на резултати от обработката на подадените по електронен път декларации и документи чрез услугите за подаване на:

- декларации и документи за осигурителни вноски (образци 1, 3, 5, 6 и 7), вкл. и уведомления за трудови договори;

- справки-декларации, описи на наличните активи по ЗДДС, както и дневници по ЗДДС и VIES декларации;

- декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.;

- декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО за 4-то тримесечие на 2017 г. и месец декември 2017 г.През същия този период електронните услуги, които дават информация от данъчно-осигурителната сметка на задължените лица („Справка за задълженията, с възможност за извършване на плащане“, „Справка за задълженията и плащанията“ и „Справка за извършени плащания, преведени по сметки на НАП и погасени задължения с тях“) ще работят с данни, които са актуални към 31 декември 2017 г.

 

Всички декларации, искания и заявления в датите от 02 до 05 януари 2018 г., които се подават в офисите за обслужване на НАП, ще се приемат. Издаването на документи от НАП ще се възобнови след края на дейностите по годишното приключване.

Към 01 януари 2018 г. не е налице изменение в реда за заплащане, в банковите сметки и образците за заплащане на дължимите данъци, осигурителни вноски и публични задължения, които се събират принудително от страна на Приходната агенция

(02) 943 32 24
0888 373 182
0888 147 555
office@lucheva.com
skl.finance@lucheva.com
София 1505
ул. Оборище № 88,
ет. 3, ап. 8