РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 96-00-418 ОТ 28.09.2011 Г. НА НАП ОТНОСНО: ВОД ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС

Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Предстои доставка на стока на американски клиент, като тази стока впоследствие той ще продаде на свой клиент в Европа /Германия/ - данъчно задължено лице. Американският клиент желае стоката да бъде изпратена директно в Германия, като фактурата се издаде на американската фирма. Дружеството не може да продаде директно изделията в Германия, тъй като те се произвеждат по поръчка и патент на американската фирма, а директната доставка до Германия ще намали транспортните разходи и срока на доставката.
Поставени са следните въпроси:
Какъв вид е описаната доставка, как да се оформи документално и съответно как да се отрази в дневника за продажби.
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси, изразяваме следното становище:
За определяне данъчния режим на доставка на стоки от съществено значение е да се установи мястото на изпълнение на доставката, съобразно посочените в чл. 17 от ЗДДС правила. При доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, мястото на изпълнение на доставката, на основание чл. 17, ал. 2 от ЗДДС е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превоза й към получателя.
Доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до място извън нея, е с място на изпълнение на територията на България и на основание чл. 12 от ЗДДС е облагаема доставка.
В закона са предвидени някои случаи, в които се прилага нулева ставка на данъка, но за целта е необходимо кумулативно изпълнение на няколко условия.
За да се приложи нулева ставка на данъка по отношение на доставка на стоки, е необходимо да са изпълнени визираните в чл. 28 от ЗДДС изисквания, а именно:
- извършва се доставка на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика;
- извършва се доставка на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на получателя, ако получателят е лице, което не е установено на територията на страната.
Когато стоките се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна доставчикът следва да удостовери наличието на обстоятелства по чл. 28, т. 1 и т. 2 от закона с визираните в чл. 21, ал. 1 от ППЗДДС документи, а именно - писмен митнически документ, в който доставчикът е вписан като износител на стоките, заверен от изходно митническо учреждение, фактура за доставката и документ за превоза на тези стоки.
В настоящия случай не може да се приеме, че е налице доставка, облагаема с нулева ставка по чл. 28 от ЗДДС, тъй като стоките предмет на доставката не се изпращат или превозват от територията на страната до трета страна или територия, а ще се транспортират до Германия.
По смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗДДС, вътреобщностна доставка на стоки /ВОД/ е доставката на стоки, които се транспортират от или за сметка на доставчика - регистрирано по ЗДДС лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка. Следователно необходимите условия за определяне на една доставка като ВОД са следните:
- доставката да е възмездна;
- доставчикът да е регистрирано по ЗДДС лице;
- получателят по доставката да е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка;
- стоките да се транспортират от територията на страната до територията на друга държава членка.
Видно от изложената фактическа обстановка, Вашето дружество има клиент – американска фирма, за който няма данни да притежава валиден ДДС номер, издаден от държава-членка. Поради това, доставката която се извършва, не може да бъде окачествена като ВОД по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗДДС и не може да се приложи нулева ставка на данъка по чл. 53, ал. 1 от закона.
Предвид изложеното по-горе, считаме, че продажбата на стока на американски клиент /за който няма данни да притежава валиден ДДС номер, издаден от държава-членка/ и транспортирането й до Германия, попада в хипотезата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС и доставката е облагаема със ставката от 20 % по чл. 66, ал. 1, т. 1 от закона.
За документирането на доставката следва да издадете фактура по чл. 113, ал. 4 от ЗДДС, не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането, като реквизитите следва да съответстват на разпоредбите на чл. 114, ал. 1 от закона.
Издадената фактура следва да намери отражение в дневника за продажби за съответния данъчен период, като се посочи в колона 11 – ДО на облагаемите доставки със ставка 20 % и в колона 12 – Начислен ДДС.
 

(02) 943 32 24
0888 373 182
0888 147 555
office@lucheva.com
skl.finance@lucheva.com
София 1505
ул. Оборище № 88,
ет. 3, ап. 8