Промени във финансовите и данъчните закони ДВ 97/05.12.2017г.

Брой 97 от 05.12.2017 г. на Държавен вестник
Дата на влизане в сила  – различни дати за отделните закони

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за данък върху добавената стойност
ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
ЗАКОН за пощенските услуги
ЗАКОН за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
ЗАКОН за местните данъци и такси
ЗАКОН за счетоводството
 

(02) 943 32 24
0888 373 182
0888 147 555
office@lucheva.com
skl.finance@lucheva.com
София 1505
ул. Оборище № 88,
ет. 3, ап. 8