ПРОМЕНИ В ЗКПО

ГДД по чл. 92 от ЗКПО се подава с нов срок - от 1 март до 30 юни, за първи път се поставя начален срок за подаване. В този срок също така се плащат и декларираните данъци. В този срок се подават ГДД по чл. 50 ЗДДФЛ от едноличните търговци /ЕТ/ и регистрираните земеделски стопани и се плащат данъците, декларирани в тях. Срокът за подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ на физическите лица без ЕТ и регистрираните земеделски стопани е същия както досега - 30 април, като данъчно задължените лица, подали ГДД до 31 март по електронно ще имат право на отстъпка в размер на 5 % върху ДОД за довнасяне по чл. 48, ал. 1 и 2, единствено ако нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и внесат данъка в същия срок.
Изменения при авансовите вноски по ЗКПО: 
За определяне на авансовите вноски по ЗКПО за 2021 г. се вземат предвид нетните приходи от продажби за 2019 г., а не както в момента - показателите за предходната година. Тази норма важи и за следващи данъчни периоди. Авансовите вноски се декларират с новосъздадена за тази цел данъчна декларация в срок от 1 март до 15 април на същата година, а не както досега в ГДД за предходната година. Регламентиран е друг, различен от досегашния срок за декларацията по чл. 88 от ЗКПО за промени в размера на авансовите вноски - 15 ноември на текущата година. Също така е регламентиран друг, различен от досегашния срок за внасяне на авансовите вноски за месец декември при месечно облагане и за трето тримесечие при тримесечно облагане - 1 декември на текущата година. Благоприятно за данъчно задължените лица се променя превишението, което законът допуска при декларирания корпоративен данък над определените авансови вноски от 20 % на 25 %.

(02) 943 32 24
0888 373 182
0888 147 555
office@lucheva.com
skl.finance@lucheva.com
София 1505
ул. Оборище № 88,
ет. 3, ап. 8