Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г.

Въведени са промени в преходни разпоредби с цел удължаване на срокове: • лицата по чл. 3, които са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата, включително по отношение на фискалните устройства, в срок до 31 януари 2020 г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 31 март 2020 г.; • лицата по чл. 3, които не са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата, включително по отношение на фискалните устройства, в срок до 31 януари 2020 г . Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 31 март 2020 г.; • лицата по чл. 3, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 март 2020 г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 31 май 2020 г.; • лицата, които използват ЕСФП, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 2 в срок до 31 януари 2020 г.

(02) 943 32 24
0888 373 182
0888 147 555
office@lucheva.com
skl.finance@lucheva.com
София 1505
ул. Оборище № 88,
ет. 3, ап. 8