ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ

Предложените промени в ЗКПО се стремят облекчаване на данъчно задължените лица, неосъществявали дейност според Закона за счетоводството (ЗСч). Дава се предложение юридическите лица (ЮЛ), неосъществявали дейност през данъчната година и освободени от подаване на ГФО, да се освободят от задължението за подаване на ГДД по ЗКПО.

С проекта е предвидено още отпадането на задължението да се представя свидетелство за съдимост на лицата, представляващи лице, което кандидатства за издаване на разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна. Справката ще се дава на финансовото министерство по служебен ред от съответните съдилища.

Дава се предложение и за изменения в ЗМДТ, целящи облекчаване на административното обслужване и увеличаване на контрола при годишни прегледи за техническа изправност на превозното средство, като се дава предложение за тва проверка за платен данък върху превозното средство да става чрез достъп до автоматизирани системи за обмен на информация.

Предлага се още данни за наличие или липса на задължения на лицето към съответната община да се предоставя по служебен ред от съответната община.

С предложените изменения в Закона за акцизите и данъчните складове е предвидено отпадане на изискването за предоставяне на декларация от лицата, вписани в Търговския регистър (ТР), като лица, които не са в производство по несъстоятелност или ликвидация, когато подават искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад, за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител или друг регистрационен режим по закона. Наличието на това обстоятелство ще бъде декларирано единствено от лицата, невписани в ТР.

(02) 943 32 24
0888 373 182
0888 147 555
office@lucheva.com
skl.finance@lucheva.com
София 1505
ул. Оборище № 88,
ет. 3, ап. 8