Обединени сайтове на важни публични регистри

На Интернет страницата си Националната агенция по приходите е поместила съобщение за стартиране на единен портал, който ще въвежда в официалните страници на Имотен регистър и Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел с адрес: https://portal.registryagency.bg/.
От 27 юли спират да действат страниците с адреси http://brra.bg/ и icadastre.bg.

(02) 943 32 24
0888 373 182
0888 147 555
office@lucheva.com
skl.finance@lucheva.com
София 1505
ул. Оборище № 88,
ет. 3, ап. 8