Новина на НАП от 21 септември т.г. за данъчна услуга

Удостоверенията за местно лице за данъчни цели се издават в офисите на НАП, включително и в случаите, когато се иска да се извърши удостоверяване и върху формуляр на чуждестранна данъчна администрация.  Обръща се внимание, че задължително се подава "Искане за издаване на удостоверение за местно лице" (Обр. № Окд-273), към което се прилага и формуляра на чуждестранната данъчна адмистрация, придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач.
Своевременното подаване в компетентния офис на НАП на "Искане за издаване на удостоверение за местно лице", в т.ч. с посочена от страна на физическите лица, включително и едноличните търговци, информация в Част ІІ от същото, която е от значение за определянето им като местни лица  на  Република България, ще облекчи процеса и ще намали времето за издаване на удостоверителния документ.
ВАЖНО: Данните, свързани с размер на получен доход в Р България за дадена година, които лицата посочват в представяните формуляри на чуждестранни данъчни администрации, подлежат на удостоверяване от НАП само в случаите, когато лицето отговаря на условията за „местно лице“ по смисъла на конкретна Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и  друга  държава, за съответната година.
Изключение са немските формуляри:
- Bescheinigung EU/EWR der ausländischen Steuerbehörde zur Einkommensteuerklärung  
- Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer-pflichtiger Arbeitnehmer nach §1 Abs. 3, §1A EstG,
информацията, в които се удостоверява за лица, които имат постоянен адрес или адрес на пребиваване в Република България, след подаване на „Искане за издаване на документ“ (Обр. № Окд-51).
 

(02) 943 32 24
0888 373 182
0888 147 555
office@lucheva.com
skl.finance@lucheva.com
София 1505
ул. Оборище № 88,
ет. 3, ап. 8