Касови наличности в счетоводните баланси за 2016г.

Оповестеното намерение на НАП е да се изследват всички факти и обстоятелства, свързани с посочената касова наличност, както и за наличието на сделки, сключени при условия, водещи до отклонение от данъчно облагане, наличието на скрито разпределение на печалбата по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗКПО и използването на неистински или с невярно съдържание документи с цел осуетяване установяването на данъчни задължения. В писмата до фирмите с големи касови наличности в края на 2016г. се уточнява, че в случай че към настоящия момент посочената във финансовия отчет като касова наличност сума не е реално налична и липсват доказателства за разходване на паричните средства или други  обстоятелства, обуславящи причините за тяхната фактическа липса, обосновано би се предпоставил извод, че собственикът (акционерите, съдружницитe) на данъчно задълженото лице се е разпоредил със същите в своя полза или в полза на свързани с него лица, без това да е свързано с осъществяваната дейност. Тази хипотеза попада в обхвата на дефиницията за „скрито разпределение на печалбата“ по смисъла на  § 1, т. 5, б. „а” от ДР на ЗКПО.
Най-значимото в тази кампания на НАП е, че се дава възможност да се "изчистят" тези суми от балансите на данъчно задължените лица като се плати и без това "дължимия данък дивиденти" съгласно тази презумпция  - 5 % върху тях заедно с лихвите. В болшинството от случаите това е така, като вземем предвид обстоятелството, че касовите наличности са формирани през годините, а реално направените разходи не са документирани и пряко рефлектират във финансовия резултат. Може би отлаганите във времето дружествени решения ще се приключат по удачен начин без допълнителни законови санкции, естествено с платени лихви за забава.

(02) 943 32 24
0888 373 182
0888 147 555
office@lucheva.com
skl.finance@lucheva.com
София 1505
ул. Оборище № 88,
ет. 3, ап. 8