ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

1. В каква категория попада Вашето дружество според Закона за счетоводството /ЗС/ към 31.12.2017г. и дали е от обществен интерес; в каква категория групи предприятия попада, ако е дъщерно дружество? 2. Какъв годишен финансов отчет следва да се изготви и дали е необходим задължителен финансов одит? 3. Да проверите задълженията към 31.12.2017г. за изтичане на 3 или 5 годишен давностен срок от момента, в който задължението е станало изискуемо (съгласно чл. 46 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/). Да анализирате вземанията, които следва да отпишете съгласно чл. 34 и 37 от ЗКПО. 4. Дали имате приходи и разходи, отчетени през 2018 г., отнасящи се за 2017 г., трябва да бъдат начислени в ГФО за 2017 г.? 5. Дали трябва да начислите данъци върху представителни и социални разходи и данък за разходи в натура за 2017 г. съгласно част ІV на ЗКПО? 6. Дали трябва да начислите активи или пасиви по отсрочени данъци или да признаете такива от предходни години в 2017 г.? 7. Дали трябва да начислите разходи за провизии? 8. Да проверите за данъчни временни разлики от минали години, намиращи обратно проявление в 2017 г. и за данъчни временни разлики от 2017 г., намиращи обратно проявление в следващи години. 9. Да проверите дали са инвентаризирани активите и пасивите съгласно чл. 28 от ЗС. 10. Да изготвите САП и ДАП. 11. Да изчислите регулацията на слабата капитализация съгласно ЗКПО. 12. Да проверите разходите и приходите, с които трябва да преобразувате счетоводния финансов резултат съгласно публикуваната от НАП годишна данъчна декларация /ГДД/ и обърнете внимание на приспадането на данъчната загуба от минали години. 13. Да направите справка за сделките със свързани лица, ако има такива. 14. Да сверите изрично касовата наличност от инвентаризационния протокол към 31.12.2017 г. с този в счетоводния баланс и ако има разлика, или да установите причината или да предприемете мерки за попълване на частта за скрито разпределение на печалбата в ГДД. 15. Да изчислите евентуална авансова вноска на корпоративен данък за 2017 г. на основата на прогнозна данъчна печалба за 2018 г.

(02) 943 32 24
0888 373 182
0888 147 555
office@lucheva.com
skl.finance@lucheva.com
София 1505
ул. Оборище № 88,
ет. 3, ап. 8