ФИНАНСОВИ КОЕФИЦИЕНТИ

 
  Финансовите коефициенти са най-често използваното средство при вземането на инвестиционни решения. Прилагат се коефициенти, които отразяват различни категории като доходност (рентабилност), ликвидност, автономност, както и пазарна оценка. Тези показатели са съпоставими само между компании в един и същи сектор на икономиката.
Финансовият резултат, която реализира една компания, е водещ показател при анализирането на дейността и финансовото й състояние. Високите приходи сами по себе си не означават, че дадена акция ще повишава пазарната си стойност. Коефициент на рентабилност на приходите или марж на печалбата (profit margin) е основно съотношение, което позволява да оценим дадена компания, като направим сравнение с предишни години или с показателите на конкурентите в отрасъла.
Коефициент на рентабилност на приходите от продажби = (нетна печалба) / (нетен размер на приходите от продажби) показва, че компанията успява да постигне по-висока печалба от постъпленията си.
Тежките индустрии работят при по-ниски стойности, технологичните и финансовите сектори - при по-високи. При определени случаи се взема не нетната печалба, а оперативната или брутната. Коефициенти за рентабилност също може да се изчисляват на база активи, собствен капитал, както и привлечения капитал.
Коефициент на рентабилност на собствения капитал = (нетна печалба) / (собствения капитал)     
Коефициент на капитализация на активите = (нетна печалба) / (сума на актива)
Друга категория показатели са тези за ликвидност. Съотношенията дават представа дали компанията е способна да изплаща текущите си задължения с краткотрайни активи. Тези коефициенти са няколко разновидности:
Коефициент на обща ликвидност = (краткотрайни активи) / (краткосрочни задължения)
Коефициент на бърза ликвидност = (краткосрочни вземания + краткосрочни инвестиции + парични средства) / (краткосрочни задължения)
Коефициент на незабавна ликвидност = (краткосрочни вземания + парични средства) / (текущи задължения)
Коефициент на абсолютна ликвидност = (парични средства) / (текущи задължения)
Коефициентите, свързани със задлъжнялостта, помагат за оценка на способността на компанията да работи добре и със собствените и с привлечените средства. Тези показатели са за показване на финансовата независимост от кредиторите.
Коефициент на финансова автономност = (собствен капитал) / пасиви
Коефициент на задлъжнялост = пасиви / (собствен капитал)
Така нар. коефициент на финансова автономност представлява съотношение между собствения и привлечения капитал, като по-високата стойност показва, че компанията се финансира основно със собствени средства.
Коефициентът на задлъжнялост се изчислява по обратния начин - задължения към собствен капитал и съответно колкото стойността е по-близо до нула, толкова по-малко са привлечените средства.
Съотношенията за пазарна оценка на компаниите се изчисляват, съпоставяйки цената на акциите с даден финансов показател. Най-добре познатото съотношение е цена/печалба на акция (P/E), сравняващо текущата пазарна цена с дохода, който генерира компанията на една акция. Стойността показва колко инвеститорите са готови да платят за единица печалба на компанията.
Високата стойност не винаги означава, че акцията е надценена. Различните индустрии имат различни P/E съотношения, така че не трябва да се правят сравнения между различните индустрии. В тази група попада и коефициентът P/S (цена/продажби), като колкото по-ниска е стойността, толкова по-атрактивна е акцията.
Независимо от големия брой финансови показатели, които се изчисляват на база печалба на компанията за по-надежден индикатор  се приема ръста на приходите /постъпленията/ от дейността. Това е така, тъй като приходите са по-пряк и независим показател от печалбата, при изчислението на който влияят редица финансови, счетоводни и данъчни правила.
 

(02) 943 32 24
0888 373 182
0888 147 555
office@lucheva.com
skl.finance@lucheva.com
София 1505
ул. Оборище № 88,
ет. 3, ап. 8