ДДС с Великобритания и Северна Ирландия от 01.01.2021г.

Със Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД на ЗДДС), обнародван в бр. 107 от 18 Декември 2020 г. на ДВ, са предвидени промени във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия от 01.01.2021 г. и транспонирането на Директива (ЕС) 2020/1756 на Съвета от 20 ноември 2020 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на идентифицирането на данъчно задължените лица в Северна Ирландия. 
Протоколът за Ирландия/Северна Ирландия предвижда, че правилата на Европейския съюз за данъка върху добавената стойност относно стоките се прилагат за и в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия (член 8 от Протокола и раздел 1 от приложение 3 към посочения Протокол). Сделките, включващи услуги, не са обхванати от Протокола.
От 01.01.2021 г. правилата на Европейския съюз в областта на данъка върху добавената стойност вече няма да се прилагат по отношение на и в Обединеното Кралство.

 

(02) 943 32 24
0888 373 182
0888 147 555
office@lucheva.com
skl.finance@lucheva.com
София 1505
ул. Оборище № 88,
ет. 3, ап. 8